Веніамін породив Белу, первістка свого, другого Ашбела, третього Ахрая, 2четвертого Ноху і п’ятого Рафу. 3Сини Бели були: Аддар, Гера, Авиуд, 4Авишуа, Нааман, Ахоах, 5Гера, Шефуфан і Хурам.
6І ось сини Егуда, що були главами родів, які жили в Геві і переселені у Манахаф: 7Нааман, Ахия і Гера, який переселив їх; він породив Уззу й Ахихуда.
8Шегараїм породив дітей у землі Моавитській після того, як відпустив від себе Хушиму і Баару, дружин своїх. 9І породив він від Ходеші, дружини своєї, Іовава, Цивію, Мешу, Малхама, 10Ієуца, Шахию і Мирму: ось сини його, глави поколінь. 11Від Хушими породив він Авитува й Елпаала. 12Сини Елпаала: Евер, Мишам і Шемер, який побудував Оно і Лод і залежні від нього міста, – 13і Берія і Шема. Вони були главами поколінь жителів Аїалона. Вони вигнали жителів Гефа. 14Ахио, Шашак, Іремоф, 15Зевадія, Арад, Едер, 16Михаїл, Ішфа та Іоха – сини Берії. 17Зевадія, Мешуллам, Хизкій, Хевер, 18Ішмерай, Ізлія та Іовав – сини Елпаала. 19Іаким, Зихрій, Завдій, 20Елиєнай, Цилфай, Елиїл, 21Адаія, Бераія і Шимраф – сини Шимея. 22Ішпан, Евер, Елиїл, 23Авдон, Зихрій, Ханан, 24Хананія, Елам, Антофія, 25Іфдія і Фенуїл – сини Шашака. 26Шамшерай, Шехарія, Афалія, 27Іаарешія, Елія і Зихрій, сини Ієрохама. 28Це глави поколінь, у родах своїх головні. Вони жили в Єрусалимі.
29В Гаваоні жили: [Ієїл,] батько гаваонитян, – ім’я дружини його Мааха, – 30і син його, первісток Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, [Нер,] 31Гедор, Ахио, Зехер і Миклоф. 32Миклоф породив Шимея. І вони жили поруч з братами своїми в Єрусалимі, разом із братами своїми. 33Нер породив Киса; Кис породив Саула; Саул породив Іонафана, Мелхисуя, Авинадава й Ешбаала. 34Син Іонафана Мериббаал; Мериббаал породив Миху. 35Сини Михи: Пифон, Мелег, Фаарея й Ахаз. 36Ахаз породив Іоїадду; Іоїадда породив Алемефа, Азмавефа і Замврія; Замврій породив Моцу; 37Моца породив Бинею. Рефаія, син його; Елеаса, син його; Ацел, син його. 38В Ацела шість синів, і ось імена їхні: Азрикам, Бохру, Ісмаїл, Шеарія, Овадія і Ханан; усі вони сини Ацела. 39Сини Ешека, брата його: Улам, первісток його, другий Ієуш, третій Елифелет. 40Сини Улама були люди войовничі, які стріляли з лука, мали багато синів і онуків: сто п’ятдесят. Усі вони від синів Веніаміна.